FAQ

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Najczęstsze pytania naszych klientów

To zdecydowanie obniżenie kosztów obsługi księgowej. Stawki za poszczególne usługi będą tańsze od kosztów utrzymania działu księgowego. To efekt optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich w firmie wyspecjalizowanej w danej dziedzinie. To także ciągłość świadczenia usług, bez przerw urlopowych, zdrowotnych, czy z tytułu odejścia pracownika. Firma zewnętrzna nie ma przestojów. Czytelne zasady współpracy, nie obarczone emocjonalnymi zależnościami w zespołach. Brak obowiązków z tytułu utrzymania dodatkowych zasobów ludzkich (świadczenia pracownicze, procesy rekrutacyjne, wdrożeniowe itp.). Nieograniczone zasoby wiedzy i doświadczenia, dzięki różnorodnemu zespołowi, który uzupełnia się wzajemnie.

Co oczywiste, koszty zależą od skali współpracy. Przyjmujemy jednak pewne zasady, korzystne dla naszych klientów i warunkujemy wartość współpracy od zaangażowania w danym miesiącu. Można to przeliczyć na liczbę dokumentów. Przykładowo, jeśli w danym miesiącu spada liczba faktur, rozliczana będzie wartość współpracy, uwzględniająca mniejsze zaangażowanie biura. Są to korzystne rozwiązania w okresach przestojów, zmian koniunkturalnych, czy zawieszeniu części aktywności firmy klienta. Koszty współpracy określane są zawarta umową przed podjęciem współpracy, która zwiera tabele przelicznikowe kwot powiązanych z zakresem i skalą usług.

Rodzaj prowadzonej działalności decyduje o zestawie dokumentów, warunkujących współpracę z biurem rachunkowym. Przed jej podjęciem, adekwatnie do specyfiki działalności, branży, formy rejestracji firmy, przekazujemy szczegółowy wykaz dokumentów i danych. Pomagamy w ich gromadzeniu, pozyskiwaniu, a nawet identyfikacji.

Na stałe współpracujemy z doradcami podatkowymi. Rekomendujemy takie konsultacje i dostosowujemy prowadzenie księgowości do zaleceń specjalistów, po akceptacji naszego klienta. W obecnych czasach zmienności zasad opodatkowania i form rozliczeń, jest to działanie niemal rutynowe.

Tak, tutaj również korzystamy ze współpracy z doradcami finansowymi, a procesy wewnętrzne obsługi księgowej podporządkowujemy rachunkowości zarządczej, co usprawnia wczesne raportowanie wyników finansowych i umożliwia elastyczne operowanie dostępnymi środkami. Warto zaznaczyć, że skuteczne biuro rachunkowe potrafi nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także je wygenerować. Monitorowanie przepływów pieniężnych, wskaźników finansowych i korelowanie ich z zasobami klienta oraz strategii sprzedaży, bądź produkcji, może zwiększać efektywność biznesu i to znacznie.

Dobierając zespół, zwracamy uwagę na różnorodność doświadczeń, zarówno pod kątem świadczonych usług, doświadczenia jak i znajomości branż i ich specyfiki. Dysponujemy też rozległą siecią współpracowników o specjalistycznej wiedzy (doradcy podatkowi, finansowi, radcy prawni, biegli księgowi, eksperci branżowi), z których usług często korzystamy. Śledzimy też na bieżąco zmiany i trendy na rynku, a szczególnie w przepisach, to naturalne w naszej branży, gdzie wiedza musi być aktualna.

Tak, z przyjemnością podejmujemy wyzwania w nowych obszarach. Jeśli brakuje nam doświadczenia lub wiedzy, mamy wypracowane procesy uzupełniania tych niedoborów. Dla nas to naturalna część aktywności, warunkująca nasz rozwój, stąd tez otwartość na nowe wyzwania. Jednak w znacznej większości branż jak i rodzajach działalności mamy dość rozległe doświadczenie. To efekt współpracy z grupą kilkuset firm, których spektrum działania z pewnością obejmuje większość przedmiotowych obszarów.

Naszym podstawowym programem jest Optima. Jednak z tytułu podejmowania współpracy z wieloma podmiotami, często korzystaliśmy z innych rozwiązań, preferowanych przez naszych klientów. Nasz informatyk i administrator programów to absolutny Mistrz Świata i umie „rozmawiać” z każdym rozwiązaniem informatycznym, a przynajmniej tak nas przekonuje.

Zależnie od zawartej umowy i zakresu współpracy ustalamy częstotliwość sprawozdań i raportów. Warto dodać, że obecne oprogramowania wspierające księgowanie, generują raporty w czasie rzeczywistym, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, by dowolnie wyznaczyć częstotliwość przekazywania danych. Mogą być przekazywane korespondencją bezpieczną lub w formie nadanych uprawnień do wybranych funkcjonalności dla dokumentacji danego klienta. Istnieje także możliwość generowanie raportów, zestawień i wybranych wskaźników na podstawie szczegółowych wytycznych, opracowanych przy współpracy z klientem (np.: kierownicy poszczególnych działów mogą oczekiwać zestawień, skonfigurowanych pod ich specyfikę)

Stosujemy się do wymogów przyjętych przepisami, obowiązującymi w naszym kraju oraz tworzymy wewnętrzne procedury. Oto kilka przykładów takich działań lub zasad:

  • RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych): Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów RODO dotyczących przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów. Wymaga to uzyskania zgody klienta na przetwarzanie danych, zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz przestrzegania praw osób, których dane dotyczą.
  • Odpowiednie środki bezpieczeństwa: Biuro stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem. Są to zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu czy procedury monitorowania i audytu.
  • Polityka poufności: Biuro posiada politykę poufności, która określa zasady dotyczące dostępu do danych klientów, utrzymania ich poufności oraz zabezpieczenia przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym ujawnieniem. Pracownicy biura są odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania poufności danych. Każdy z pracowników ma jedynie dostęp do danych i dokumentacji klientów, za których jest odpowiedzialny. W przypadku nieobecności, osoba uprawniona nadaje czasowe dostępy pracownikowi, który kontynuuje prace.
  • Rejestr czynności przetwarzania danych: Biuro prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych, w którym dokładnie opisuje się przetwarzane dane, cele przetwarzania, okres przechowywania, podmioty, którymi dane są udostępniane itp.
  • Audyt i kontrola: Biuro rachunkowe regularnie przeprowadza audyty i kontrole wewnętrzne w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony.